شورای پیروزی

در این سند، به اختصار ساختار یک شورای عملیاتی فراگیر پیشنهاد شده که با در نظر گرفتن تفاوت ها و اختلاف نظرها، همه ی گروه ها را برای طراحی و اجرای فعالیت های موثر بر پیروزی انقلاب ترغیب می کند. ساختار پیشنهادی مبتنی بر 5 تیم 7 نفره با تنوع جنسیتی، هویتی، عقیدتی و جغرافیایی است که در هماهنگی و با رای برابر در قالب یک شورا فعالیت های لازم برای پیشبرد انقلاب را تعیین، تدوین و اجرا کرده و به طور منظم و شفاف به مردم گزارش میدهند.