در انتقاد از نظام پادشاهی در ایران

نظام پادشاهی یک نظام مادام‌العمر است که با ایجاد انجماد در رأس هرم، باعث تمرکز و سکون قدرت در دست گروه‌های وابسته به نهاد پادشاهی می‌شود. این نظام مبتنی است بر حکومتی فردی با اختیارات بیشمار و بدون مسئولیت‌پذیری که به دلیل طبع مرکزگرایانه و انحصارطلبانه‌ی خود، علیه شکل‌گیری ساخت‌های اجتماعی و سیاسی دموکراتیک و شفاف بوده و بالذاته علیه تکثر است. نظام پادشاهی در خنثی‌ترین حالت زائده ای ناکارآمد و اضافی است که وبال گردن ملت و مزاحم فعالیت دولت است.