آیا تاریخ نگاری ایرانی ناسیونالیستی است؟

در این برنامه به موضوع «تاریخنگاری ایرانی» و رابطه آن با مفهوم «ناسیونالیزم» پرداخته ایم. به باور من تاریخنگاری ایرانی به عنوان پدیده ای نوین مبتنی بر فرضیه تداوم فرهنگی-هویتی ایرانی استوار بر زبان فارسی است که با یکدست سازی، طرد و به حاشیه رانی “دیگری” در راستای تثبیت قدرت مستقر صورت بندی و تألیف شده است. این برنامه به پیشنهاد برنامه پرگار بی‌بی‌سی و در لندن ضبط شده، در وب سایت برنامه و کانال یوتیوب خودم در دسترس است که با باز کردن متن مقاله می توانید به آنها دسترس داشته باشید.